SPLOŠNI POGOJI 

 1. Splošni pogoji veljajo za vse pogodbe podjetja ALFA GYM d.o.o. sklenjene med člani in fitnes studiem, v kolikor to ni drugače dogovorjeno v pisni obliki. Kakršnikoli drugi ustni dogovori ne veljajo. 

 1. ALFA GYM d.o.o. ima pravico do spremembe ali dopolnitve določil splošnih pogojev poslovanja. S spremembo ali dopolnitvijo splošnih pogojev poslovanja bodo člani ustrezno seznanjeni, pri čemer začnejo te veljati z dnem seznanitve. 

 1. Članarino v višinih 10€ člani plačajo le prvič ob vpisu in ne vsako leto. 

 1. ALFA GYM d.o.o. nudi na podlagi vezave članu ugodnejše članske pogoje, prednosti in nižje cene, član pa se zato zaveže, da bo izpolnjeval svoje obveznosti in dolžnosti izhajajoč iz te pogodbe. 

 1. Za osebe, ki še niso dopolnile 18 let je članstvo v klubu možno samo s podpisanim soglasjem staršev ali skrbnikov. 

 1. Za osebe mlajše od 16. let je obisk dovoljen le v spremstvu staršev ali skrbnikov. 

 1. Mladoletne osebe lahko vstopajo le do 19. ure. 

 1. S člansko izkaznico je član upravičen, da vadbeni center, v času odprtja koristi v skladu s splošnimi pogoji in hišnim redom. Vstop brez članske izkaznice ni dovoljen. 

 1. ALFA GYM d.o.o. je upravičen določiti hišni red, ki velja za vadbeni center. V hišnem redu vadbenega centra so napisana določila in pravila za pravilno uporabo kluba, naprav in pravic članov. Pravila hišnega reda se nahajajo pri recepciji. 

 1. Članom je prepovedano kajenje, uživanje alkoholnih pijač ali narkotikov (mamil) v prostorih fitnesa. V prostore fitnesa je članom prepovedan vnos zdravil, ki se izdajajo samo na zdravniški recept ali drugih podobnih snovi, ki niso namenjene osebni uporabi člana, kateremu jih je predpisal zdravnik in bi lahko vplivali na večjo telesno zmogljivost člana (npr. anaboliki). V enaki meri je članu prepovedano, da tovrstna sredstva ponuja, posreduje ali prepusti tretjim, proti plačilu ali brez, ali jim kako drugače omogoči dostop do le-teh. V primeru kršitve tega določila je ALFA GYM d.o.o. upravičen, da s takojšnjo veljavo odpove člansko pogodbo in od člana zahteva odškodnino v višini povzročene škode. 

 1. Če član ravna v nasprotju s točko 10., tj. v fitnesu vede in hote uživa prepovedane snovi ali jih posreduje tretjim osebam, lahko fitnes od njega ali njih za vsak primer kršitve pogodbe zahteva pogodbeno kazen v višini zneska 150,00 EUR. To ne posega v uveljavljanje nadaljnjih pravic iz naslova tovrstne kršitve, zlasti uveljavljanje nadaljnje škode kot tudi izredno prenehanje članstva. Predhodno opozorilo ni potrebno. 

 1. Član izjavlja, da je seznanjen s splošnimi pogoji in s pogoji uporabe vadbenega centra ter ga kot takega sprejema. Zaradi kršitve hišnega reda se lahko članu, trajno ali začasno, prepove vstop v prostore vadbenega centra. Pri posebej hudih kršitvah splošnih pogojev in hišnega reda (npr. telesnih ali verbalnih napadih, grožnjah, spolnem nadlegovanju, tatvini) lahko ALFA GYM d.o.o. prepreči članu dostop do svojih prostorov že ob prvi kršitvi. Take kršitve pogodbe štejejo za hujše kršitve, zaradi katerih je ALFA GYM d.o.o. takoj upravičen do odpovedi pogodbe brez odpovednega roka. ALFA GYM d.o.o je prav tako upravičen do takojšnje odpovedi brez odpovednega roka v primeru storitve kaznivega dejanja zoper drugega člana ali zaposlenega v vadbenem centru.ALFA GYM d.o.o je upravičen do odstopa od pogodbe tudi, če član več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo svojih obveznosti do ALFA GYM d.o.o V primeru lažjih kršitev hišnega reda lahko vadbeni center pozove člana z ustnim opominom k takojšnjemu prenehanju kršitve. V kolikor član s kršitvijo ne preneha, lahko vadbeni center ustrezno ukrepa in po potrebi izreče tudi sankcijo, določeno za posebej hude kršitve. Ob odpovedi pogodbe, bo član dolžan poravnati mesečne zneske vadnine. V kolikor so mesečne vadnine plačane že vnaprej, jih ALFA GYM d.o.o. članu ni dolžan vrniti. 

 1. ALFA GYM d.o.o ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne nastale okvare zdravja ali nastalo materialno škodo, do katere lahko pride zaradi nepravilne uporabe s strani člana. Član se zavezuje, da bo s prostorom in napravami ravnal odgovorno. Materialna škoda se tudi v primeru, ko je bila povzročena zaradi malomarnosti poravna na stroške povzročitelja. V tem primeru si podjetje ALFA GYM d.o.o pridržuje pravico izstaviti povzročitelju račun, za nastalo materialno škodo, v kolikor se le ta s stroški strinja. V primeru nesoglasja glede višine škode, bo ALFA GYM d.o.o primoran terjati člana za stroške škode po sodni poti. 

 1. V primeru izgube ali poškodbe članske kartice je potrebno za nadomestitev članske kartice plačati znesek v višini 2,00 EUR. 

 1. Mesečna vadnina in druge mesečne obveznosti člana zapadejo v plačilo vsak mesec. Obveznosti se lahko poravnajo z gotovino, s kreditno ali drugo veljavno bančno kartico. 

 1. Član je seznanjen z dejstvom, da je ALFA GYM d.o.o zaradi varnosti in zaradi varovanja lastnine članov, postavil kamere za video nadzor. Člana na to opozarjajo tudi obvestila v vadbenem centru. 

 1. ALFA GYM d.o.o. je upravičen da, cene dvigne sorazmerno z dvigom DDV in o tem bo člane obvestil. Povišanje članarine bo veljalo od dneva sporočila o povišanju DDV s prvim dnem naslednjega meseca. ALFA GYM d.o.o je upravičen do uskladitve višine vadnine in drugih članskih obveznosti z indeksom rasti življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. 

 1. Vpisnina ne zajema uporabe dodatno ponujenih produktov ali storitev. Dodatne storitve se zaračunavajo ločeno po ceniku. V primeru zakasnitve plačila se članu lahko pošlje opomin na plačilo, pri čemer nastanejo stroški opomina v višini, ki je določena v Zakonu o varstvu potrošnikov. Tako nastale stroške je dolžna pokriti članica/član. V kolikor član zamuja s plačilom obveznosti po članski pogodbi, je dolžan plačati zakonske zamudne obresti od zapadlosti posameznega dolgovanega zneska do plačila. Ne glede na namembnost plačila se izrecno dogovori, da se plačila najprej knjižijo na stroške, potem na obresti in nato na glavno zahtevo. V primeru, da član s plačilom zamuja več kot 4 tedne in je bil glede neplačanih stroškov obveščen ali opozorjen preko elektronske pošte oz. preko navadne pošte na naslov, ki je naveden na pristopni izjavi, se do poravnanja celotnega zneska dolga lahko prepove naslednji termin uporabe kluba. Stroške, nastale do tistega trenutka, je potrebno takoj poravnati v celoti. 

 1. V primeru fizične nezmožnosti obiskovanja vadbenega centra zaradi zdravstvenih razlogov, nosečnosti, fizične poškodbe ali trajne bolezni člana, se z zdravniškim potrdilom svojega osebnega zdravnika karta prestavi za celotni čas ne obiskovanja fitnesa. 

 1. Članstvo v fitnesu je osebno in ga ni mogoče prenesti. Član se zavezuje, da bo medij za vstop, ki mu je bil izročen, uporabljal le osebno in ga ne bo prepustil tretjim osebam. Če član ravna v nasprotju s tem predpisom, tj. da medij za vstop vede in hote prepusti tretji osebi, s čimer ji omogoči dostop, lahko fitnes od tretje osebe za vsak primer kršitve zahteva odškodnino v višini zneska 60,00 EUR. To ne posega v uveljavljanje nadaljnjih pravic iz naslova tovrstne kršitve, zlasti uveljavljanje nadaljnje škode kot tudi izredno prenehanje članstva. Predhodno opozorilo ni potrebno. 

 1. V fitnesu so na voljo omare, ki jih je mogoče zakleniti. Omare lahko član uporaba le v času njegove navzočnosti v fitnesu. Fitnes lahko napolnjene omare odpre in izprazni, če se slednje uporabljajo zunaj časa navzočnosti. AlfaGym d.o.o. laho v tem primeru 

 1. Za izgubo ali poškodovanje s seboj prinesenih oblačilih, dragocenosti in denarja fitnes ne prevzema nobena odgovornosti. 

 1. Spremstvo drugih oseb, tudi otrok je dovoljeno le ob izrecnem predhodnem dovoljenju fitnesa. Živali so dovoljene le po predhodnem dovoljenju vodstva fitnesa v območju recepcije. 

 1. Član mora fitnesu nemudoma sporočiti spremembe pogodbeno pomembnih podatkov, kot so ime, naslov, bančna povezava itd. Stroške, ki fitnesu nastanejo, če mu član sprememb podatkov ne sporoči nemudoma, mora nositi član. 

 1. Član izjavlja, da nima zdravstvenih ali katerihkoli drugih težav, ki bi preprečevale vadbo v fitnesu, uporabo sanitarij in druge opreme v fitnesu. Če član zamolči bolezen ali drug zdravstveni razlog, ki je obstajal ob sklenitvi članske pogodbe, potem ne more predčasno odpovedati članske pogodbe ali iz tega razloga zahtevati izpolnitev kakršnihkoli obveznosti od fitnesa. 

TRAJNIK

1.  Z nakupom trajnika se stranka veže za nakup mesečnih kart za fitnes ali kombinirane karte za obdobje enega (1) leza z avtomatskim podaljšanjem z mesečnimi plačili.

2.  V kolikor potoršnik še ni plačal vpisnine v višini 10€ na recepciji, je to dolžan opraviti z naslednjim obiskom AlfaGyma.

3.  Potrošnik lahko pogodbo sklene katerikoli dan v mesecu, karta velja 30 dni.

4.  Stranka se zaveže, da vsak mesec plača vadnino za izbrano karto po ceni določeni v ceniku.

5.  Plačilo mesečne karte izvede preko aplikacije AlfaGym, z možnostjo plačila preko SEPA direktne bremenitve ali plačila s kreditno ali debitno kartico – ponudnik stripe.

6.  Če se AlfaGym d.o.o. podeli trajni nalog, mora član in tudi morebiten imetnik računa, ki ni član, poskrbeti za to, da je na navedenem tekočem računu v trenutku bremenitve potrebno kritje. Če bremenitev z zapadlimi zneski ni možna, mora član nositi pri tem nastale stroške, in sicer stroške zavrnjenih transakcij.

7.  V kolikor član ne plačuje arčunov redno, si AlfaGym D.O.O. pridržuje pravico do izvržbe. Vse nastale stroške krije stranka.

8.  Člansko pogodbo lahko obe pogodbeni stranki predčasno odpovesta iz pomembnih razlogov.

9.  Pomembni razlogi, zaradi katerih lahko fitnes predčasno odpove člansko pogodbo, so med drugim hude kršitve splošnih pogojev poslovanja, hišnega reda, zloraba medija za vstop, storitev kaznivih dejanj ali kršitev zoper fitnes, njegove zaposlene ali člane ali druga kazniva dejanja in kršitve, storjena v prostorih fitnesa.

10.                      Odpovedni rok za odstop od vezave je 2 meseca, katerega lahko stranka uveljavi po prvih 2 mesecih veljavnosti vezave, z izpolnitvijo obrazca na recepciji AlfaGym d.o.o., Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana. Za pravočasnost odpovedi je merodajen datum prejema odpovedi s strani fitnesa. Odpovedi, ki jih ni mogoče dodeliti članskemu razmerju, ne veljajo kot prejete.

11.                      V kolikor stranka odstopi od pogodbe pred iztekom vezave 12 mesecev se stranki zaračuna odjavnino v višini 40€.

12.                      V primeru, ko se članska pogodba sklene preko spletne prijave je pogodba veljavno sklenjena ob pritisku na potrditveno povezavo »Potrjujem prijavo«. Člansko pogodbo in splošne pogoje poslovanja, s katerimi se je član seznanil že pred sklenitvijo članske pogodbe, prejme član na elektronski naslov, ki ga je posredoval fitnesu ob sklenitvi članstva. Član se zavezuje, da je podal veljaven elektronski naslov, ki ga fitnes lahko uporabi za komunikacijo s članom.

13.                      Za reševanje sporov v zvezi s to pogodbo je pristojno sodišče v Ljubljani.

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI 

 1. Informacije o obdelavi osebnih podatkov 
  ALFA GYM d.o.o vaše osebne podatke zbira, hrani in obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Splošno uredbo o varstvu podatkov ter veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov). Na tej strani najdete jedrnate, pregledne, razumljive in v lahko dostopni obliki podane informacije o tem, v smislu 12. do 14. člena  Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

 1. Identiteta in kontaktni podatki upravljavca 
  Upravljavec osebnih podatkov je podjetje ALFA GYM d.o.o , Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana, , 051 307 540. Upravljavec nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo podatkov. 

 1.  Vrste podatkov, ki jih zbiramo 

 • osnovne osebne podatke (ime in priimek, ulica, poštna številka, kraj, rojstni datum, telefon in e-poštni naslov), 

 • fotografijo (ki se jo izdela ob včlanitvi); 

 • člansko številko (ki je shranjena na čipu v kartici); 

 • podatke o izbranem fitnes paketu (kombi, fit, vadbe, idr.) ter dodatnih opcijah (npr. savna); 

 • plačilne podatke (pričetek članarine, način plačila, podatki iz soglasja za direktno bremenitev, podatki o izdanih računih ter o plačilu teh računov, podatki, potrebni za izterjavo). 

 • podatki o datumu in času vstopa v prostore fitnesa ( z uporabo vaše kartice na recepciji); 

 • morebitne opombe, ki jih beleži osebje fitnesa; 

 • občasne fotografije ali videoposnetke dogajanja v fitnesu – s soglasjem. 

 1. Nameni obdelave navedenih podatkov ter pravna podlaga za njihovo obdelavo 

 • izvajanje pogodbe o članstvu (omogočanje vstopa in izstopa iz fitnes ter uporabe storitev fitnesa, plačevanje storitev fitnesa); 

 • občasno informiranje o ponudbi in novostih podjetja; 

 • občasno telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter obveščanja o nagradnih igrah katerih organizator je podjetje; 

 • izvajanje notranjih analiz s ciljem svojim članom ponujati še boljše storitve. 

 1. Rok hrambe podatkov 
  Podatki o članih se hranijo še dve leti po zaključku članskega obdobja, zaradi lažje ponovne včlanitve v primeru vrnitve člana. 

 1. Obvestilo pravicah posameznikov 
  Člani imajo v skladu s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov pravico pridobiti kopijo lastnih osebnih podatkov, ki jih obdeluje podjetje ALFA GYM d.o.o 
  Člani imajo v skladu s 16. členom Splošne uredbe pravico zahtevati popravek morebitnih netočnih podatkov, ki jih podjetje ALFA GYM d.o.o  vodi o njih. 
  Člani imajo v skladu s 17. členom Splošne uredbe pravico zahtevati izbris podatkov, ki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, oziroma ki so bili zbrani na podlagi privolitve člana, pa je član to privolitev umaknil, za nadaljnjo hrambo pa ne obstaja nobena druga pravna podlaga. 
  Člani imajo v primeru molka ali nestrinjanja z odgovorom podjetja na katero od zahtev iz tega razdelka pravico do sodnega varstva v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

 1.  Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene informiranja oziroma neposrednega trženja 
  Član lahko kadarkoli pisno, ustno ali kakorkoli drugače da podjetje ALFA GYM d.o.o trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Podjetje ALFA GYM d.o.o . bo NEMUDOMA ustrezno preprečilo uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja.