splošni pogoji.

1. Splošni pogoji veljajo za vse pogodbe podjetja ALFA GYM d.o.o. sklenjene med člani in fitnes studiem, v kolikor to ni drugače
dogovorjeno v pisni obliki. Kakršnikoli drugi ustni dogovori ne veljajo.
2. ALFA GYM d.o.o. ima pravico do spremembe ali dopolnitve določil splošnih pogojev poslovanja. S spremembo ali dopolnitvijo
splošnih pogojev poslovanja bodo člani ustrezno seznanjeni, pri čemer začnejo te veljati z dnem seznanitve.
3. Članarino v višinih 10€ člani plačajo le prvič ob vpisu in ne vsako leto.
4. ALFA GYM d.o.o. nudi na podlagi vezave članu ugodnejše članske pogoje, prednosti in nižje cene, član pa se zato zaveže, da bo
izpolnjeval svoje obveznosti in dolžnosti izhajajoč iz te pogodbe.
5. Za osebe, ki še niso dopolnile 18 let je članstvo v klubu možno samo s podpisanim soglasjem staršev ali skrbnikov.
6. Za osebe mlajše od 16. let je obisk dovoljen le v spremstvu staršev ali skrbnikov.
7. Mladoletne osebe lahko vstopajo le do 19. ure.
8. S člansko izkaznico je član upravičen, da vadbeni center, v času odprtja koristi v skladu s splošnimi pogoji in hišnim redom. Vstop
brez članske izkaznice ni dovoljen.
9. ALFA GYM d.o.o. je upravičen določiti hišni red, ki velja za vadbeni center. V hišnem redu vadbenega centra so napisana določila in
pravila za pravilno uporabo kluba, naprav in pravic članov. Pravila hišnega reda se nahajajo pri recepciji.
10. Članom je prepovedano kajenje, uživanje alkoholnih pijač ali narkotikov (mamil) v prostorih kluba. V prostore centra je članom
prepovedan vnos zdravil, ki se izdajajo samo na zdravniški recept ali drugih podobnih snovi, ki niso namenjene osebni uporabi člana,
kateremu jih je predpisal zdravnik in bi lahko vplivali na večjo telesno zmogljivost člana (npr. anaboliki). V enaki meri je članu prepovedano,
da tovrstna sredstva ponuja, posreduje ali prepusti tretjim, proti plačilu ali brez, ali jim kako drugače omogoči dostop do le-teh. V primeru
kršitve tega določila je ALFA GYM d.o.o. upravičen, da s takojšnjo veljavo odpove člansko pogodbo in od člana zahteva odškodnino v
višini povzročene škode.
11. Če član ravna v nasprotju s točko 10., tj. v fitnesu vede in hote uživa prepovedane snovi ali jih posreduje tretjim osebam, lahko
fitnes od njega ali njih za vsak primer kršitve pogodbe zahteva pogodbeno kazen v višini zneska 150,00 EUR. To ne posega v uveljavljanje
nadaljnjih pravic iz naslova tovrstne kršitve, zlasti uveljavljanje nadaljnje škode kot tudi izredno prenehanje članstva. Predhodno opozorilo ni
potrebno.
12. Član izjavlja, da je seznanjen s splošnimi pogoji in s pogoji uporabe vadbenega centra ter ga kot takega sprejema. Zaradi kršitve
hišnega reda se lahko članu, trajno ali začasno, prepove vstop v prostore vadbenega centra. Pri posebej hudih kršitvah splošnih pogojev in
hišnega reda (npr. telesnih ali verbalnih napadih, grožnjah, spolnem nadlegovanju, tatvini) lahko ALFA GYM d.o.o. prepreči članu dostop
do svojih prostorov že ob prvi kršitvi. Take kršitve pogodbe štejejo za hujše kršitve, zaradi katerih je ALFA GYM d.o.o. takoj upravičen do
odpovedi pogodbe brez odpovednega roka. ALFA GYM d.o.o je prav tako upravičen do takojšnje odpovedi brez odpovednega roka v
primeru storitve kaznivega dejanja zoper drugega člana ali zaposlenega v vadbenem centru.ALFA GYM d.o.o je upravičen do odstopa od
pogodbe tudi, če član več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo svojih obveznosti do ALFA GYM d.o.o V primeru lažjih kršitev hišnega reda
lahko vadbeni center pozove člana z ustnim opominom k takojšnjemu prenehanju kršitve. V kolikor član s kršitvijo ne preneha, lahko
vadbeni center ustrezno ukrepa in po potrebi izreče tudi sankcijo, določeno za posebej hude kršitve. Ob odpovedi pogodbe, bo član dolžan
poravnati mesečne zneske vadnine. V kolikor so mesečne vadnine plačane že vnaprej, jih ALFA GYM d.o.o. članu ni dolžan vrniti.
13. ALFA GYM d.o.o ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne nastale okvare zdravja ali nastalo materialno škodo, do katere
lahko pride zaradi nepravilne uporabe s strani člana. Član se zavezuje, da bo s prostorom in napravami ravnal odgovorno. Materialna škoda
se tudi v primeru, ko je bila povzročena zaradi malomarnosti poravna na stroške povzročitelja. V tem primeru si podjetje ALFA GYM d.o.o
pridržuje pravico izstaviti povzročitelju račun, za nastalo materialno škodo, v kolikor se le ta s stroški strinja. V primeru nesoglasja glede
višine škode, bo ALFA GYM d.o.o primoran terjati člana za stroške škode po sodni poti.
14. V primeru izgube ali poškodbe članske kartice je potrebno za nadomestitev članske kartice plačati znesek v višini 2,00 EUR.
15. Mesečna vadnina in druge mesečne obveznosti člana zapadejo v plačilo vsak mesec. Obveznosti se lahko poravnajo z gotovino, s
kreditno ali drugo veljavno bančno kartico.
16. Član je seznanjen z dejstvom, da je ALFA GYM d.o.o zaradi varnosti in zaradi varovanja lastnine članov, postavil kamere za video
nadzor. Člana na to opozarjajo tudi obvestila v vadbenem centru.
17. ALFA GYM d.o.o. je upravičen da, cene dvigne sorazmerno z dvigom DDV in o tem bo člane obvestil. Povišanje članarine bo veljalo
od dneva sporočila o povišanju DDV s prvim dnem naslednjega meseca. ALFA GYM d.o.o je upravičen do uskladitve višine vadnine in
drugih članskih obveznosti z indeksom rasti življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.
18. Članarina ne zajema uporabe dodatno ponujenih produktov ali storitev. Dodatne storitve se zaračunavajo ločeno po ceniku. V
primeru zakasnitve plačila se članu lahko pošlje opomin na plačilo, pri čemer nastanejo stroški opomina v višini, ki je določena v Zakonu o
varstvu potrošnikov. Tako nastale stroške je dolžna pokriti članica/član. V kolikor član zamuja s plačilom obveznosti po članski pogodbi, je
dolžan plačati zakonske zamudne obresti od zapadlosti posameznega dolgovanega zneska do plačila. Ne glede na namembnost plačila se
izrecno dogovori, da se plačila najprej knjižijo na stroške, potem na obresti in nato na glavno zahtevo. V primeru, da član s plačilom zamuja
več kot 4 tedne in je bil glede neplačanih stroškov obveščen ali opozorjen preko elektronske pošte oz. preko navadne pošte na naslov, ki je
naveden na pristopni izjavi, se do poravnanja celotnega zneska dolga lahko prepove naslednji termin uporabe kluba. Stroške, nastale do
tistega trenutka, je potrebno takoj poravnati v celoti.
19. V primeru fizične nezmožnosti obiskovanja vadbenega centra zaradi zdravstvenih razlogov, nosečnosti, fizične poškodbe ali trajne
bolezni člana, se z zdravniškim potrdilom svojega osebnega zdravnika karta prestavi za celotni čas ne obiskovanja fitnesa.
20. Članstvo v fitnesu je osebno in ga ni mogoče prenesti. Član se zavezuje, da bo medij za vstop, ki mu je bil izročen, uporabljal le
osebno in ga ne bo prepustil tretjim osebam. Če član ravna v nasprotju s tem predpisom, tj. da medij za vstop vede in hote prepusti tretji
osebi, s čimer ji omogoči dostop, lahko fitnes od tretje osebe za vsak primer kršitve zahteva odškodnino v višini zneska 60,00 EUR. To ne
posega v uveljavljanje nadaljnjih pravic iz naslova tovrstne kršitve, zlasti uveljavljanje nadaljnje škode kot tudi izredno prenehanje članstva.
Predhodno opozorilo ni potrebno.
21. V fitnesu so na voljo omare, ki jih je mogoče zakleniti. Omare lahko član uporaba le v času njegove navzočnosti v fitnesu. Fitnes
lahko napolnjene omare odpre in izprazni, če se slednje uporabljajo zunaj časa navzočnosti. AlfaGym d.o.o. laho v tem primeru
22. Za izgubo ali poškodovanje s seboj prinesenih oblačilih, dragocenosti in denarja fitnes ne prevzema nobena odgovornosti.
23. Spremstvo drugih oseb, tudi otrok je dovoljeno le ob izrecnem predhodnem dovoljenju fitnesa. Živali so dovoljene le po predhodnem
dovoljenju vodstva fitnesa v območju recep